Regulamin Strony http://www.comfortmeble.com

 

 1. Definicje
  1. Regulamin – niniejszy dokument,
  2. Strona – Strona dostępna pod adresem http://www.comfortmeble.com należąca do Kamila Światły, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą handlową Liv Furniture/Comfort Meble,
  3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej,
  4. Formularz kontaktowy - formularz dostępny na Stronie http://www.comfortmeble.com umożliwiający Użytkownikom bezpośredni kontakt z firmą Liv Furniture/Comfort Meble.
  5. Urządzenie końcowe - urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci np. komputer, telefon komórkowy, w tym smartfon, tablet,
  6. Administrator danych - Kamil Światły, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą handlową Liv Furniture/Comfort Meble.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Strona http://www.comfortmeble.com działa w oparciu o niniejszy Regulamin.
  2. Regulamin niniejszy określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę http://www.comfortmeble.com oraz zasady ich świadczenia.
  3. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony http://www.comfortmeble.com, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów przedmiotowego Regulaminu.
  4. Strona http://www.comfortmeble.com nie służy do zawierania umów.
  5. Informacje opublikowane na Stronie http://www.comfortmeble.com nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony http://www.comfortmeble.com w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Zakres świadczonych Usług Elektronicznych przez firmę Liv Furniture/Comfort Meble za pośrednictwem Strony http://www.comfortmeble.com
  1. Strona http://www.comfortmeble.com umożliwia zapoznanie się z produktami firmy Liv Furniture/Comfort Meble, w tym pobranie aktualnego katalogu produktów, pozyskanie informacji o firmie Liv Furniture/Comfort Meble, pozyskanie danych kontaktowych firmy Liv Furniture/Comfort Meble oraz skorzystanie z Formularza kontaktowego.
  2. Opisane w ust. a usługi są bezpłatne a skorzystanie z nich nie wiąże się z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego.
  3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej tj. umożliwienie wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Użytkownika.
  4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej tj. umożliwienie pobrania aktualnego katalogu produktów firmy Liv Furniture/Comfort Meble ze Strony http://www.comfortmeble.com zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą pobrania przez Użytkownika pliku na wykorzystywanie przez niego Urządzenie końcowe lub z chwilą zaprzestania lub anulowania pobierania.
  5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej tj. zapoznanie się z produktami firmy Liv Furniture/Comfort Meble, pozyskanie informacji o firmie Liv Furniture/Comfort Meble oraz pozyskanie danych kontaktowych firmy v zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z zaprzestaniem przeglądania Strony http://www.comfortmeble.com.
  6. Aby korzystać z powyższej usługi elektronicznej niezbędne jest posiadania przez Użytkownika:
   1. komputera z dostępem do Internetu,
   2. dostępu do poczty elektronicznej,
 • przeglądarki internetowej,
 1. włączenia w przeglądarce internetowej Cookie oraz Javascript.
 1. Użytkownik w celu skorzystania z Usługi Elektronicznej zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 2. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub innym uznawanym powszechnie za nieakceptowane.
 1. Postępowanie reklamacyjne w zakresie Usługi Elektronicznej
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony http://www.comfortmeble.com Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub z wykorzystaniem Formularza kontaktowego.
  2. W wysyłanej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji.
  3. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź na reklamację Użytkownika jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny określony przez Użytkownika sposób.
 2. Ochrona własności intelektualnej oraz praw autorskich
  1. Wszystkie treści zamieszczone na Stronie http://www.comfortmeble.com korzystają z ochrony prawnej i są własnością firmy Liv Furniture/Comfort Meble. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone firmie Liv Furniture/Comfort Meble, będące następstwem użycia zawartości Strony http://www.comfortmeble.com, bez zgody firmy Liv Furniture/Comfort Meble.
  2. Wykorzystanie bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Liv Furniture/Comfort Meble, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Strony http://www.comfortmeble.com stanowi naruszenie praw przysługujących firmie Liv Furniture/Comfort Meble i skutkować może powstaniem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.
  3. Pobierając na własne Urządzenie końcowe pliki z zasobów znajdujących się na Stronie http://www.comfortmeble.com, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż są one objęte ochroną własności intelektualnej oraz prawami autorskimi.
 3. Pliki Cookie
  1. Pliki Cookie są krótkimi plikami tekstowymi zapisanymi w systemie Użytkownika przez które można odczytać tylko za pomocą systemu, który je zapisał. Zawierają one zbiory informacji, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika, kiedy odwiedza Stronę http://www.comfortmeble.com, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Strony http://www.comfortmeble.com, z której zostały pobrane.
  2. Pliki Cookie są wykorzystywane w celu ułatwienia identyfikacji urządzenia Użytkownika. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania ze Strony http://www.comfortmeble.com.
  3. Pliki Cookie w żaden sposób nie niszczą nie uszkadzają systemu Urządzenia końcowego Użytkownika, zapisanych plików, ani celowo nie wpływają negatywnie na jego wydajność lub funkcjonalność.
  4. Użytkownik może zaakceptować pliki Cookie albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
  5. Pliki Cookie są wykorzystywane do:
   1. świadczenia Usług Elektronicznych;
   2. optymalizacji korzystania ze Strony http://www.comfortmeble.com; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Urządzenie końcowe Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę http://www.comfortmeble.com;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony http://www.comfortmeble.com, co umożliwi ulepszanie jej struktury oraz zawartości;
 1. prezentacji reklam w sposób dopasowany do potrzeb i zainteresowań miejsca zamieszkania Użytkownika;
 2. zapewnienia bezpieczeństwa oraz niezawodności Strony http://www.comfortmeble.com.
 1. W każdej chwili Użytkownik może usunąć pliki Cookie korzystając z funkcji przeglądarki internetowej, której używa.
 2. Ograniczenie stosowania plików Cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony http://www.comfortmeble.com.
 1. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
  1. Do przetwarzania danych osobowych Użytkowników mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).
  2. Szanując prawo do prywatności Użytkowników Administrator stosuje odpowiednie rozwiązania, które mają na celu je zapewnić.
  3. Zawarta w pkt. 7 Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Administrator korzysta z informacji, jak je gromadzi oraz jak je przechowuje.
  4. Administrator danych przetwarza następujące dane Użytkowników w celuj świadczenia Usług Elektronicznych:
   1. imię i nazwisko Użytkownika;
   2. adres poczty e-mail;
 • numer telefonu;
 1. inne, zgodnie z art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną o ile zostaną podane przez Użytkownika i jest to uzasadnione.
 1. Dane, o których mowa w ust. c, są niezbędne do świadczenia Usługi Elektronicznej i umożliwiają kontakt z Użytkownikami. Bez zgody Użytkowników na wykorzystanie danych osobowych Usługa Elektroniczna w zakresie Formularza kontaktowego określona w niniejszym Regulaminie w pkt. 3 ust. c nie mogą być świadczone.
 2. Dane, o których mowa powyżej, są udostępniane przez Użytkowników dobrowolnie i przetwarzane będą wyłącznie w związku i na potrzeby Usługi Elektronicznej w zakresie Formularza kontaktowego.
 3. Administrator danych osobowych, zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników, w szczególności chroni dane osobowe w systemie elektronicznym oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych.
 4. Użytkownik może zażądać sprawdzenia przetwarzanych danych osobowych, które go dotyczą, a także może zażądać ich zmiany lub usunięcia.
 5. Administrator może również rejestrować dane Użytkownika, kiedy kontaktuje się on z Administratorem telefonicznie, e-mailowo lub listownie.
 6. Akceptując Regulamin Strony http://www.comfortmeble.com, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora i przyjmuje do wiadomości, że:
  1. administratorem danych osobowych Użytkowników jest Kamil Światły, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Liv Furniture/Comfort Meble.
  2. dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w celu przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, o którym mowa jest w pkt. 4 niniejszego Regulaminu;
 • dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie gdy żądania udzielenia informacji domaga się działający w granicach prawa organ państwowy;
 1. podanie danych jest opcjonalne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wykonania Usługi Elektronicznej;
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych.
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach innych niż wskazanych w niniejszym Regulaminie tylko za uprzednią zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.
 1. Postanowienia końcowe
  1. Strona http://www.comfortmeble.com może ulegać z czasem rozbudowaniu. Zmianie będą również ulegały również m.in. technologie, standardy, przepisy prawa i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że niniejszy Regulamin może być modyfikowany. Korzystanie ze Strony http://www.comfortmeble.com po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.
  2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na Stronie http://www.comfortmeble.com